Vyhodnotenie dizajnu zväzku pre potreby vonkajšieho obvodového tesnenia 

Hodnotenie dizajnu zväzku 

Náš úspešný laboratórny článok s plochou elektród 50 cm2 sme zväčšili pre veľký zväzok s plochou elektród viac ako 1000 cm2

Museli sme pritom navrhnúť niekoľko častí, ako sú rámy a rozvodné dosky na vedenie elektrolytu cez elektródy. 

Novo navrhnuté diely vyrobili naši spolupracujúci partneri v TUKE a ďalší výrobcovia. 

V ďalšej fáze sme testovali tesnenie z hľadiska únikov. 

Za týmto účelom sme začali zostavovať jeden článok s novými veľkými komponentmi (1-článkový zväzok) a vykonali sme dva rôzne experimenty. 

  • Hodnotenie vonkajšieho obvodového tesnenia 
  • Hodnotenie vnútorného obvodového tesnenia 

Prvý z nich je opísaný nižšie. Zostaňte naladení na druhý experiment ! 

Hodnotenie vonkajšieho obvodového tesnenia 

Prvou skúškou, ktorá sa vykonala, bola „tlaková skúška“ na kontrolu prípadných vonkajších netesností tesnenia. 

Vonkajšie netesnosti znamenajú: elektrolyt, ktorý je čerpaný do zväzku, môže narušiť tesnenia a stať sa viditeľným na vonkajšej strane zväzku. 

Na testovanie hydraulických vlastností bol zostavený 1- článkový zväzok a na krátky zväzok bol aplikovaný stlačený vzduch. 

Na vstupe a výstupe zväzku boli nainštalované snímače tlaku. 

Stlačený vzduch je jednoduchá metóda na kontrolu vonkajších netesností podobne ako pri napumpovaní vzduchu do pneumatiky na bicykli. 

Prvých niekoľko testov ukázalo isté úniky, ktoré súviseli s rozvodnou doskou. 

Po niekoľkých úpravách rozvodných dosiek sa nám podarilo utesniť zväzok tak, že sa nezistili žiadne vonkajšie úniky vzduchu prúdiaceho zo zväzku. 

POĎAKOVANIE: 

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021