BRUNCH WITH BUSINESS PARTNERS AT INO-HUB HQ 

In early October, we had the pleasure of hosting a brunch at our headquarters in Bratislava, where we warmly welcomed our business partners, investors, and various institutions.  

Our CEO delivered a presentation of INO-HUB’s journey, tracing our evolution from the past to the present and unveiling our visionary future.  

We delved into the intricacies of our business and financial activities, highlighting some of our achievements and challenges. One of our collaborators from UPJŠ shared insights into the current development activities and progress of our most vital IPCEI project. Andrea Straková Fedorková explained the project´s objectives and timeline, while the head of our R&D team provided a detailed breakdown of the technical aspects, challenges, and solutions. We take great pride in having successfully reached all the planned milestones of this demanding project.  

We are successfully approaching all the planned R&D milestones which ended at the end of this year with installation of containerized battery with 80 kW power and 80 kWh energy including new generation of battery stacks. This battery will be controlled and managed by new developed AI Energy Management System which brings our customers benefits from utilization of their available renewable energy source.  

Lastly, we unveiled our plan for the construction of our plant and R&D center, which is already in the feasibility study stage. We also discussed the allocated location and the interim schedule of the project. 

This meeting ignited numerous captivating discussions and moved us even further in our future project planning.  

BRUNCH S PARTNERMI   

Začiatkom októbra sme v našich INO-HUB Energy priestoroch v Bratislave na brunchi hostili našich obchodných partnerov, investorov, ale aj ďalšie inštitúcie.  

Celé podujatie bolo sprevádzané zaujímavým programom. Generálny riaditeľ našej spoločnosti, Rudolf Sihlovec, na ňom opísal celú našu cestu od nášho vzniku až po súčasnosť, pričom odhalil aj naše ciele a plány do budúcnosti.  

Bližšie sme sa venovali aj našim obchodným a finančným aktivitám, odprezentovali úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť a tiež výzvy, ktoré nás ešte len čakajú. So zaujímavými informáciami o našich aktuálnych vývojových aktivitách a spoločnom pokroku v rámci nášho najdôležitejšieho projektu IPCEI sa podelila aj doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.. Bližšie vysvetlila nielen ciele, ale aj harmonogram tohto projektu, zatiaľ čo vedúci nášho výskumno-vývojového tímu, Tomáš Košický, odhalil technologické aspekty, výzvy a riešenia tohto projektu.    

Spoločne s našimi partnermi úspešne napredujeme v rámci všetkých našich naplánovaných míľnikov v oblasti výskumu a vývoja, pričom ukončené budú už koncom tohto roka, a to inštaláciou batérie s výkonom 80 kW a kapacitou 80 kWh, vrátane novej generácie batériových úložísk. Tá bude riadená a spracovaná novým systémom AI Energy Management System, ktorý našim zákazníkom prinesie výhody z využívania obnoviteľných zdrojov energie.   

Okrem toho sme odkryli aj náš plán zameraný na výstavbu vlastnej továrne a výskumno-vývojového centra, ktorý je aktuálne vo fáze uskutočniteľnosti. Taktiež sme diskutovali o mieste výstavby a časovom harmonograme tohto projektu.  

Toto stretnutie bolo veľmi prínosné, rozpútalo množstvo zaujímavých diskusií a posunulo nás ďalej aj v rámci našich budúcich projektov.  

GALLERY: