Optimalizácia dizajnu batérie – simulácie poklesu tlaku

Výroba každého batériového článku, bez ohľadu na jeho veľkosť, začína od vzniku modelov všetkých komponentov. Potom pomocou moderného softvéru modelujeme budúce správanie bunky pred samotnou výrobou dielov a objednávaním materiálov. Prvým parametrom batérie, ktorý bolo možné z modelu vyhodnotiť, je tlaková strata článku ovplyvnená predovšetkým konštrukciou článku a materiálmi elektród.

Na predpovedanie poklesu tlaku INO-HUB malých článkov a zásobníka batérií Dr. Natalia Podrojková, naša kolegyňa z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vypracovala komplexný prehľad najnovšej literatúry o simuláciách batérií a pripravila niekoľko simulačných modelov pomocou softvéru Comsol.

Príprava simulačných modelov zahŕňa vytvorenie 2D geometrie bunky s následnou transformáciou na detailný 3D model. Simulácia ďalej zahŕňala vytvorenie fyziky laminárneho prúdenia a vytvorenie geometrickej siete pre fyziku laminárneho prúdenia.

Tiež budú simulované údaje porovnané s experimentálnymi hodnotami získanými pre malé články INO-HUB a sady batérií, aby sa spresnil a upravil model, čím sa zabezpečí presnosť nášho dizajnu batérie.

POĎAKOVANIE:

Táto práca bola podporená projektom: IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021